SAVE THE DATE & 1st Call for Papers – In Finnish below

Please note – Opening of the abstract submission will be announced later on this webpage. The sessions will be either in English, Finnish or bilingual.

The 13th Meeting of the History and Philosophy of Education
7-9th June 2017, Tampere

“Disciplinary Struggles in the History of Education”

The 13th Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy of Education will take place in University of Tampere, 7.-9.6.2017, in collaboration with the research group Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education, the research programme Freedom and Responsibility of Popular Adult Education, The Finnish Society for Research on Adult Education, the research network Vocational Education and Culture and ESREA-network Active Democratic Citizenship and Adult Learning.

Discipline is a core concept in education, both in practice and in theory. Are educational practices necessarily also disciplinary despite their overt commitment to empowerment and emancipation, and how have the conceptions about discipline transformed historically and in different contexts? While justification of educational practices is increasingly based on authorized knowledge about education, how has the ownership and power of educational knowledge transformed historically and in different contexts?

The position of education as a discipline has always been controversial: is it a genuine academic subject (science) with its distinctive categories, concepts and theories, or just application of conceptual and theoretical tools from other disciplines? Has the traditional human-centered fixation to certain disciplines – such as psychology, sociology, philosophy, economy – also contributed to environmental, economic and social crisis, which endanger the continuity of human life itself? What counts as education and educational knowledge is also essential for diversification of educational discipline into sub-fields or even new disciplines. This in turn relates closely to diversification of educational professionals, whose conceptions about education may fundamentally differ and even contradict each other.

The Summer Days event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives. Students are welcomed to present their theses and we strongly recommend that their participation will be recognized as part of their studies.

We invite abstracts of presentations (max 1 page) in English and Finnish by the end of February 2017. Submission of abstracts and information about the event at the website https://equjust.wordpress.com/hifi2017/.

The sessions will be either in English or Finnish or bilingual.

See also

At this stage, please contact our conference assistant kaisa.partanen@uta.fi

On behalf of organizers Anja Heikkinen (EquJust, history and philosophy of education-network, VET and Culture network, SVV-programme), anja.heikkinen@uta.fi, Jenni Pätäri (EquJust, SVV-programme, FSRAE, Esrea ADC-network)


Kasvatuksen historian ja filosofian 13. kesäpäivät

7.-9.6.2017, Tampere

TAPAHTUMAKUTSU JA ESITELMÄPYYNTÖ

 “Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut”

Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäivät järjestetään Tampereen yliopistossa 7.-9.6.2017, yhteistyössä Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education -tutkimusryhmän, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman, Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran, Vocational Education and Culture -tutkimusverkoston ja ESREAn Active Democratic Citizenship and Adult Learning -verkoston kanssa.

Disipliini – kuri, järjestys, oppiaine – kuuluu kasvatuksen ydinkäsitteisiin, niin käytännössä kuin teoriassakin. Ovatko kasvatuskäytännöt väistämättä myös kurinpidollisia, vaikka julkilausutusti sitoutuisivatkin valtauttamiseen ja vapauttamiseen? Miten käsitykset kurista ovat vaihdelleet historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen?

Kun kasvatuskäytännöt enenevästi oikeutetaan etuoikeutetulla kasvatusta koskevalla tiedolla, miten kasvatustiedon hallinta ja valta muuttunut historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kasvatustieteen asema tieteiden joukossa on aina ollut kiistanalainen: onko se itsenäinen tieteenala omine kategorioineen, käsitteineen ja teorioineen, vai muiden tieteenalojen käsitteiden ja teorioiden soveltamista? Ja onko kasvatustieteen kiinnittyminen tiettyihin ihmiskeskeisiin tieteenaloihin, kuten psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja taloustieteeseen, osaltaan myötävaikuttanut ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin, jotka voivat vaarantaa ihmiselämän jatkumisen?

Kasvatukseksi ja kasvatustiedoksi tunnustaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvatuksen ja kasvatustieteen jäsentymiseen osa-alueiksi tai jopa uusiksi toiminnan ja tieteen aloiksi. Nämä puolestaan oikeuttavat kasvatustyön eriytymisen ammatteihin (professioihin), joiden käsitykset kasvatuksesta voivat erota toisistaan merkittävästi tai olla jopa ristiriidassa keskenään.

Kasvatushistorian ja -filosofian kesäpäivät kutsuu koolle varttuneita ja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja käytännön toimijoita keskustelemaan ja väittelemään – ensi sijassa historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä – kasvatuksen moninaisista disiplinaarisista kamppailuista. Perustutkinto-opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja pitämään alustuksia tutkimusaiheistaan. Suosittelemme, että osallistumisesta annetaan opintopisteitä, joista kannattaa keskustella esim. oman ohjaajan kanssa.

Esitysten abstraktit (max 1 sivu) ovat tervetulleita joko englanniksi tai suomeksi helmikuun 2017 loppuun mennessä. Abstraktit voi jättää ja lisätietoja on saatavilla sivustolla https://equjust.wordpress.com/hifi2017/.

Päivien sessiot järjestetään joko englanniksi, suomeksi tai kaksikielisinä.

Ks. myös

Valmistelujen tässä vaiheessa yhteydenotot: harjoittelija kaisa.partanen@uta.fi

Järjestäjien puolesta Anja Heikkinen (EquJust, kasvatuksen historian ja  filosofian verkosto, VET and Culture network, SVV-ohjelma), anja.heikkinen@uta.fi, Jenni Pätäri (EquJust, SVV-ohjelma, ATS, Esrea ADC-network)


PDF

 

Tallenna